VISIT BLOG

Itt olvashatod friss híreinket
1 júl

Előszerződés

Diákjaink, akik foglalási díjat kívánnak befizetni a foglalás véglegesítéséhez, az alábbiakból tájékozódhatnak:

Előszerződés sablon magyar és angol nyelven, melyet a a foglalási díj beérkezése után kötünk:

1 Szálláshely szolgáltatással kapcsolatos bérleti előszerződés, óvadékkal
ELŐSZERZŐDÉS
 
amely létrejött egyrészről a
Visit Group Hungary Kft
cím: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 2.
képviselő: Baranyai László ügyvezető 
E-mail: info@visitkollegium.hu
Telefon: 0630/1851144
mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

másrészről  
Név:
Cím:
Születési hely, idő:
Szem igazolvány szám:
Diákigazolvány szám:
Állampolgárság:
Felsőoktatási intézmény:
E-mail:
Telefonszám:   

 között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
 
1. A szerződés tárgya a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által kiállított tulajdoni lap tanúsága szerint a Budapest XI. kerület 4428 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 2. szám alatti ingatlanban található férőhely.
2. A Szerződő Felek jelen előszerződés aláírásával arra vállalnak kötelezettséget, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanban lévő férőhelyre vonatkozó bérleti szerződést legkésőbb 2020. szeptember 10. napjáig megkötik.
3. A Bérbeadó által megállapított bérleti díj x Ft azaz  iksz forint havonta, melynek első, szeptember hónapra vonatkozó bérleti díját a Bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, egy összegben fizet meg.
4. A Bérbeadó feltétlen garanciát vállal, hogy a jelen előszerződésben lekötött szálláshely szolgáltatás céljából alapított épület per-, teher- és igénymentes.
5. A Visit Group Hungary Kft. által bemutatott és a jelen előszerződés szerint, a Bérlő a Bérbeadó megbízott munkavállalója rendelkezésére bocsájtja a foglalási díjként befizetett összeget, mely 2 (azaz két) havi bérleti díjjal megegyező összeg, közösségi szálláshely üzemeltetése céljából igénybe vételi szándékául, meghatározott időtartamra.
6. Amennyiben a felek az 1. pontban megjelölt ingatlanban található férőhellyel kapcsolatban a bérleti szerződést a 3. pontban megjelölt havi bérleti díjon alapuló bérleti szerződést megkötik, a foglalási díj címén átadott összeg a bérleti díjba bele nem számít, azzal a Bérlő fizetési kötelezettsége nem csökken.
7. Amennyiben a bérleti szerződés megkötésére a Bérlő érdekkörében felmerült okból nem kerül sor, akkor ő az átadott foglalási díj teljes összegét elveszíti. Emellett a szerződéskötés meghiúsulásáról köteles az Bérbeadót haladéktalanul értesíteni.
8. Jelen előszerződés kettő példányban készült, melyet a Szerződő Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.
Kelt: Budapest, 2020.


1 Rental pre-contract for accommodation services with deposit
PRE CONTRACT
 
entered into by and between  

Visit Group Hungary Kft.
adress: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 2.
represented by: László Baranyai, Landlord
E-mail: info@visitkollegium.hu
Telephone: 0630/1851144
hereinafter as Landlord  

and  

Name:
Adress:
Place and date of birth:
ID card number:
Student card number:
Passport number:
Nationality:
Phone number:
E-mail:
Higher Educ. Inst.:  

at the place and on the date specified below, with the following terms and conditions:
 
1. The subject of the contract is the according to the ownership card issued by the XI. District Government Office, Budapest XI. district 4428 parcel nr. registered in 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál street property under number  
2. The parties agree that they obligated to contracting by signing this pre rental agreement for the definite property specified in point 1.  until 2020. (year) September (month) 10. (day)  
3. The rental fee determined by the Landlord is x HUF, i.e. x hungarian forints per month. The first month rent for September at the same time as the contract is concluded has to be paid in one amount.    
4. The Landlord guarantee unconditionally that the building set up for the purpose of this pre-contracted accommodation is lawsuit-, load-and demand-free.
5. Visit Group Hungary Kft according to this pre-contractual agreement, the Lessee shall dispose for the employer of the Landlord of the reservation fee (i.e. two month rental fee), for the operation of a community accommodation intended for a specified period of time.
6. If the parties conclude a rental agreement definite property specified in point 1. , the monthly rent referred to in point 3, the lease contract based on the rental contract referred to in point 3 the amount of reservation fee is not included in the rent, whit it the Lessee’s payment obligation will not be reduced.
7. If the rental contract is not concluded for the cause of the Lessee, he/she will lose the total amount of the reservation fee. In addition, the Lessor is obliged to notify the Landlord without delay of the failure to conclude a contract.
8. Having read and interpreted this pre contract, which made in 2 copies, the parties hereby sign this agreement confirming it as fully identical to their will.
Date: Budapest, 2020.