VISIT BLOG

Itt olvashatod friss híreinket
14 febr

Bérleti szerződés

BÉRLETI SZERZŐDÉS SZÁLLÁSHELY IGÉNYBEVÉTELÉRE
amely létrejött egyrészről   a
Visit Group Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
cím: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 2.
képviselő: Baranyai László ügyvezető  
E-mail: info@visitkollegium.hu
Telefon: 0630/1851144  
továbbiakban, mint Bérbeadó  

valamint  

Név: 
Cím:
Születési helye, ideje:
Szem.ig.szám:
Diákigazolvány száma: 
Állampolgárság:
Telefonszám:
E-mail:
Felsőoktatási intézmény:
Szak:
Tagozat:  
továbbiakban, mint Bérlő  

között az alulírott napon és helyen, a Visit Kollégium elnevezésű szálláshelyen történő elhelyezésről az alábbi feltételekkel:
Jelen megállapodás vonatkozásában:
Bérbeadó:
kizárólagos üzemeltetője a Budapest, XI. ker. Vásárhelyi Pál u. 2. szám alatti épületnek, amelynek az 1.,2.,3.,4., emeletén 1, 2, 3, 4, 5, 6 személyes lakóegységek kerültek kialakításra. A lakóegységeket a Bérbeadó egyetemi, illetve főiskolai tanulmányokat folytató hallgatóknak történő bérbeadással kívánja hasznosítani. A Bérbeadó az épületet hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok részére szálláshelyként működteti. Bérlő: egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytató személy. Lakóegység: 1 hálószobát, és a hálószobához tartozó, különálló, de a lakóegységet használó bérlők kizárólagos használatú fürdőszobát foglalja magába, amely 1, 2, 3, 4, 5, 6 lakó elhelyezésére alkalmas. Férőhely: A lakóegységen belüli egy férőhely, az ahhoz tartozó tárgyi eszközökkel és szolgáltatásokkal.  
I. A bérlet tárgya és a bérleti díj I.1.) A Bérbeadó bérbe adja és a Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos üzemeltetésében lévő Budapest, XI. ker. Vásárhelyi Pál u. 2. szám alatti épületében (a továbbiakban: Szálláshely) meglévő. X Emeleti x számú szobában x férőhelyes lakóegységből, egy férőhely kizárólagos használatát, a lakóegységhez tartozó egyéb közös helyiségek lakótárssal történő együttes használatával, valamint a lakóegységen kívüli közös használatú helyiségek közös használatával, bútorozott állapotban és állagban a kölcsönösen kialkudott és megállapított bérleti díj ellenében. A férőhely bérleti díj x Ft/fő/hó azaz, iksz Ft/fő/hó amely tartalmazza a 5%-os ÁFÁ-t, a lakóegység használatával felmerülő rezsiköltségeket, valamint a jelen szerződésben vállalt egyéb szolgáltatások díját, de nem tartalmazza az IFA-t, amely diákigazolvánnyal rendelkező diákoknak 0 Ft. Az IFA mentesség igazolásához diákigazolvány, vagy a diákigazolvány kiállításáig hallgatói jogviszony igazolás szükséges.  
I.1.a.) A beköltözés feltételei: az óvadék, valamint az első havi bérleti díj megfizetése, a jelen „bérleti megállapodás” aláírása, a HÁZIRENDBEN foglaltak kötelező érvényű elfogadása, valamint a felsorolt dokumentumok aláírása legkésőbb a férőhely átvételekor.  
I.2.) A bérleti díj és az óvadék megfizetésének módja: az I.1.) pontban meghatározott összegű bérleti díj előre fizetendő. Az első havi bérleti díjat a szerződés megkötésével egyidejűleg bankkártyás vagy készpénzes fizetés formájában, illetve a IV. pontban meghatározott összegű óvadékot legkésőbb a bérleti szerződés aláírása előtti legfeljebb 5 munkanapon belül, a Bérbeadó OTP Banknál vezetett 11794008-20549466 sz. bankszámlájára, vagy a Szálláshely irodájában (a Házirendben megjelölt) időpontokban készpénzben vagy bankkártyával kell megfizetni. A további bérleti díjakat minden hónap 10. napjáig kell megfizetni. A Bérbeadó a számlát készpénzes vagy bankkártyás fizetés esetén fizetéskor, átutálás esetén 10 munkanapon belül állítja ki, melyet hallgató köteles minden hónapban a Szálláshely kijelölt irodájában (a Házirendben megjelölt) átvenni. Amennyiben bérlő nem fizeti meg a bérleti díjat a kijelölt időpontig, Kollégium jogosult 1000 forint késedelmi díjat felszámítani minden olyan napért 10-e után, amin nem fizeti meg azt. Ez a késedelmi díj a beköltözéskor befizetett óvadékból kerül levonásra. Abban az esetben, ha a hallgatót közvetítő Egyetem a Bérbeadó megbízása alapján már átvette az óvadék összegét a Bérlőtől, a bérleti szerződés szerinti óvadék összegét az Egyetem utalja át a Bérbeadó részére.
I.2.a.) Bérleti díj átutalása esetén a közlemény rovatba a befizető nevét és a lakóegység számának megjelölését minden esetben fel kell tüntetni. I.2.b.) Amennyiben a Bérlő késedelembe esik, és nem fizeti meg határidőben a bérleti díj és az óvadék teljes összegét, a bérleti díj megfizetésének időpontjáig nem jogosult beköltözni a Szálláshelyre, jelen bérleti szerződés csak a bérleti díj és az óvadék megfizetésével egyidejűleg válik hatályossá.  

II. A szerződés tartama, megszűnése:  
II.1. A szerződés tartama: 2020 szeptember 01. nap – 2021. június 30. nap.   A Bérbeadó a Bérlő számára a II.1. időpontig terjedő időszakban határozott időre az I.1.) pontban megjelölt férőhely használatát biztosítja, mely közös megegyezéssel jelen szerződés módosításával hosszabbítható.  II.2.a.) A Szálláshely férőhelyeit (a szobabeosztást) – lehetőség szerint a Bérlő igényeit figyelembe véve a Bérbeadó jelöli ki. A férőhelyek Szálláshelyen belüli cseréjét a Bérbeadónak a Bérlők kötelesek bejelenteni. A Bérlők közötti férőhelycserét a Bérbeadó külön engedélyhez köti.  
II.2.b.) A Szálláshelyen lakó Bérlő a férőhelyét és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat másnak nem adhatja át, ágybérleti jogviszonyt a férőhelyre nem létesíthet.  
II.3.) A felek megállapodnak abban, hogy a szerződést a II.1.) pontban rögzített, határozott időre kötik. A szerződés megszűnésének időpontjában a Bérlőnek a jegyzőkönyvben felvett leltári tárgyakkal tételesen el kell számolnia, hiány esetén kártérítést kell fizetnie.  
II.4.) A Bérlőnek a kiköltözéskor a lakóegységet a beköltözéskor átvett állapotban kell a Bérbeadó számára átadnia.  
II.5.) A Szerződés megszűnése  
II.5.a.) Jelen bérleti megállapodás megszűnik, ha a Bérlő egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszonya megszűnik, ennek megtörténtét köteles a Bérlő a Bérbeadónak haladéktalanul bejelenteni.
II.5.b.) Amennyiben a Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeivel vagy az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartást valósít meg, valamint súlyosan megsérti a Szálláshely Házirendjének tűz, balesetvédelmi, vagy munkavédelmi rendelkezéseit vagy dohányzás tilalmára vonatkozó rendelkezéseit (összefoglalóan szerződésszegés miatt), a Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Bérlőnek 3 napon belül el kell hagynia a Szálláshelyet, a már megkezdett hónap bérleti díja nem jár vissza.
II.5.c.) Bérbeadót megilleti a rendkívüli felmondás joga, ha Bérlő a szerződést vagy a szerződéssel kapcsolatban a hatályos jogszabályokat írásbeli figyelmeztetés ellenére megszegi. Nem kell figyelmeztetésnek megelőzni a rendkívüli felmondást, ha a jogsértés olyan súlyú, hogy a szerződés fenntartását a másik félnek aránytalanul nehézzé tenné. Ilyen oknak tekintik a szerződő felek az előzőekben felsoroltakon túl és figyelmeztetés nélküli azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak van helye: A bérbevevő a bérleti díjjal 8 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, a bérlő a rendeltetésszerű használattól eltérően használja a bérleményt,a szálláshely környezete nyugalmának megzavarására kerül sor, a bérlemény engedély nélküli átalakítására, vagy további albérletbe adására kerül sor, a bérlemény működésére vonatkozó hatósági előírások megszegése történik, szándékos rongálás, bűncselekmény okozása, robbanó vagy sugárzó fokozottan veszélyes anyag, élő állat tárolása történik.  
II.5.d.) Amennyiben Bérlő érdekkörében felmerült okból a jelen szerződésben foglalt időtartamot Bérlő teljesíteni nem tudja, valamint a lejárati idő előtt az épületből kiköltözik, ezzel egyidőben a szerződés automatikusan felbontásra kerül, Bérbeadót kárátalány jogcímén megilleti a Bérlő által megfizetett óvadék teljes összege.  

III. A felek jogai és kötelezettségei  
III.1.) A férőhely használata magában foglalja a szoba használatával járó alapszolgáltatásokat (rezsi) és a Bérbeadó által térítésmentesen nyújtott egyéb szolgáltatásokat: mindennemű közüzemi szolgáltatás (víz, csatorna, elektromos áram, fűtés) ingyenes használataa lakóegységen belül egy férőhely korlátozás nélküli használata, amely a következő eszközöket, tárgyakat foglalja magában: hallgatónként egy ágy, asztal, szék, szekrény, egy garnitúra ágynemű huzattallakóegységhez tartozó fürdőszoba használataközösség számára kialakított, berendezett konyha, hűtő használataingyenes internet használatmosási lehetőség (amelyhez a szükséges tisztítószerekről a Bérlő gondoskodik) ill.liftek használata   III.2.) A Bérlő saját tulajdonú elektromos berendezéseinek üzemeltetésére – a személyi számítógép és a 200 W alatti teljesítményű szórakoztató elektronikai eszközök, valamint a 100 W alatti teljesítményű fogyasztókkal ellátott világító eszközök kivételével – a Bérbeadó engedélyével jogosult. A használat engedélyezésekor figyelembe kell venni a tűz-, a baleset- és érintésvédelmi előírásokat. Hősugárzó, rezsó és merülőforraló, valamint mikrohullámú sütő üzemeltetése a lakóegységekben szigorúan tilos!  
III.3.) A lakóegységek lakói a szobák és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek állapotáért egyetemlegesen felelősek. Beköltözéskor a szoba tartozékait (bútorok, paplan, párna, ágynemű és egyéb használati eszközök, stb.) a Bérbeadótól leltár szerint átveszik, illetve a szoba és tartozékainak esetleges hiányait, hibáit azonnal jelzik a Bérbeadó által kijelölt illetékes alkalmazottjának. Az átvett szobákban bármiféle átalakítás csak a Bérbeadó hozzájárulásával végezhető. A bentlakás alatt keletkezett károkat az ott lakóknak folyamatosan meg kell téríteniük, az esetleges hiányokat pedig legkésőbb a kiköltözéskor pótolniuk kell.  
III.4.) A bérlőtől a lakóegység használatát a bérbeadó a bérleti jogviszony megszűnésekor megvonja, a kulcsot és kapunyitó elektromos azonosítóját magához veszi, egyben a szoba birtokába ezzel a Bérbeadó kerül. A Bérlő a szerződés hatálya alatt jogosult a Szálláshelyet tartózkodási helyeként feltüntetni, és tartózkodási helyként megjelölni.  
III.5.) A Bérlő a Szálláshelynek jogellenesen okozott károkért kártérítési felelősséggel tartozik. A bekövetkezett károkozás esetén a Bérlő a teljes kárt köteles megtéríteni. A Bérlő által jegyzéken vagy átvételi elismervényen elszámolási vagy visszaszolgáltatási kötelezettséggel átvett, kizárólagosan használt, kezelt leltári tárgyakért (ágynemű, párnak, takaró, stb.) a Bérlő teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik. Ilyen leltári tárgynak kell tekinteni a szobakulcsot, és a kapunyitó elektromos azonosítóját. A kulcs és a kapunyitó elektromos azonosítójának elvesztése esetén az önköltségi árat (5.000 Ft/15 euró), míg a szobakulcs elvesztése esetén 3000 ft-ot/10 eurót köteles a Bérlő megtéríteni a Bérbeadónak.   III.6.) A Szálláshelyre behozott, tartott vagy tárolt bérlői személyes használatban lévő dolgok eltűnéséért, megrongálódásáért a Bérbeadó anyagi felelősséget nem vállal. Úgyszintén nem terheli anyagi felelősség a Bérbeadót olyan a Bérlők tulajdonában keletkezett károkért, amelyeket a Szálláshely működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idéz elő (vis maior). A bérbeadó felhívja a bérbe vevő figyelmét, hogy a szobákban 200 eurónál nagyobb készpénzösszeget ne tartson, ezt meghaladó anyagi forrásait bankszámlán helyezze el. Az ékszereket, laptopot, jelentős értékeket, fontos iratokat, értékpapírokat stb., fizetési helyettesítőket a Szálláshelyen ne tároljon, azt a Szálláshely értékmegőrzőjében, vagy bankszéfben helyezze el. A bérbevevő a fenti felhívást tudomásul veszi, kijelenti, hogy ennek megfelelően jár el, a szabály megszegése esetén semmiféle anyagi kártérítésre vagy megtérítésre nem tart igényt.  
III.7.) A lakóegységeket és a hozzájuk kapcsolódó helyiségeket a lakók kötelesek tisztán tartani. Kötelesek gondoskodni a lakóegységekből származó szemét az épület udvarán található hulladéktároló edényekbe kihordásáról is. A takarítás elmulasztásából származó többletkiadások, illetve közegészségügyi hatósági bírságok a szobában lakó Bérlőket terhelik. A Bérlő köteles betartani az egészségügyi, higiénés, ill. járványügyi előírásokat, különös tekintettel a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben, ill. egyéb egészségügyi jogszabályban a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében rögzített előírásokra. Fertőző beteg a Szálláshely területén nem tartózkodhat. A Bérlő köteles a szennyezett, kellemetlen, erős, penetráns szagú, fertőzésveszéllyel bíró, sugárzó, és minden egyéb hatósági előírásba ütköző tárgyat a szálláshely területéről azonnal a megfelelő helyre vinni, melyet a hatósági előírások tartalmaznak. A bérlő amennyiben a fenti kötelezettségét megszegi, ill. a tiltott körülményeket felszólítás ellenére sem szüntetni meg, a bérbeadó részéről azonnali felmondásnak van helye.  
III.8.) A Bérbeadó megbízottja különleges esetekben (pl. kárenyhítés, életveszély elhárítása, stb.) a Bérlő előzetes értesítése nélkül, a Bérlő távollétében is, másodmagával bemehet a lakószobákba.  
III.9.) A fentieken kívül a Bérbeadó megbízottja a rendeltetésszerű használat ellenőrzése végett, karbantartási és épület-felügyeleti okokból (pl. fűtésellenőrzés és -állítás, épületgépészeti berendezések ellenőrzése, beszabályozása, javítási és karbantartási munkák, rovar- és kártevő-mentesítés stb.) szükség szerint bemehet a lakószobákba. Amennyiben a Bérlő az Bérbeadó megbízottja tevékenységének időpontjában nincsen a szobában, a Bérbeadó megbízottja csak a Bérbeadó egy másik dolgozója vagy másik Bérlő jelenlétében mehet be a szobába.  
III.10.) A Bérlő köteles betartani a Szálláshely hatályos Házirendjének szabályait, az érvényes közegészségügyi előírásokat, valamint a Szálláshely tűz- és munkavédelmi, balesetvédelmi előírásait, a dohányzás tilalmára vonatkozó szabályait, mely a szálló előterében, írott formában, angol, magyar és német nyelven kifüggesztésre került. Ez utóbbi szabályok betartására a bérlő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal, kijelenti, hogy a recepción házirendet, tűz-, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzatot, illetőleg a dohányzással kapcsolatos előírásokat részletesen tanulmányozta, és azt megismerte. A fenti szabályok megszegéséből eredő minden kár, hatósági bírság a bérlőt terheli.  
III.11.) A bérbeadó tájékoztatja a bérbevevőt, hogy a Szálláshely teljes területén biztonságtechnikai okból – a lakószobákat és a fürdőszobákat kivéve – komplett kiépített videó rendszer működik, mely a felvételeket egy heti időtartamra tárolja. A felvételek kiadására és megtekintésére a személyiségi jogok, ill. a hatályos civiljogi (Ptk.) ill. büntetőjogi szabályok irányadóak. A bérlő az adattárolóról másolatot nem kaphat, betekintési lehetősége a rendszerbe nincs. Másolatot, betekintést a bérbeadó hivatalos hatósági megkeresésre teljesít.  

IV. Óvadék kikötése   A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel 2 havi bérleti díjjal azonos óvadékot kötnek ki, ahol zálogjogosult a bérbeadó, zálogkötelezett a bérbevevő. A zálogjogosult a kielégítési joga megnyílásakor – bérbevevő szerződésszegése esetén, így különösen, ha késedelembe esik a bérleti díj megfizetésével, vagy ha a bérlemény tárgyában a bérlő kárt okoz – a zálogkötelezetthez címzett egyoldalú nyilatkozattal az óvadékot felhasználhatja, s tekintve, hogy ennek tulajdonjogát már az óvadék átvételével megszerezte, megszüntetheti azt a kötelezettségét, hogy a kapott óvadékkal egyező fajtájú és mennyiségű vagyontárgyat ruházzon át a zálogkötelezettre. A bérbeadó, mint zálogjogosult a közvetlen kielégítési jog gyakorlását követően késedelem nélkül köteles a zálogkötelezettel (bérbevevővel) írásban elszámolni. Az óvadék összegét a bérlő jelen szerződés megkötésével egy időben, vagy előtte fizeti meg a bérbeadó részére vagy az Egyetem részére, aki azt a bérleti szerződés megkötését követően 10 napon belül továbbítja a Bérbeadó részére. A bérlő szerződésszegése esetén, így különösen, ha késedelembe esik a bérleti díj megfizetésével, vagy ha a bérlemény tárgyában a bérlő kárt okoz, a bérbeadó jogosult követelését közvetlenül az óvadék összegéből kiegyenlíteni. Ha a bérbeadó a biztosítékot egészben vagy részben a bérlővel szembeni követelése kiegyenlítésére használja fel, a bérlő köteles a bérbeadó felhívásától számított 15 napon belül az óvadék összegét a megállapodásban szereplő összegre kiegészíteni. Ha ennek nem tesz eleget a megadott határidőn belül a bérlő, a bérbeadó a bérleti szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja. A biztosítékot, amennyiben annak felhasználására nem került sor, a szerződés megszűnésekor a bérlőnek vissza kell adni. Bérbeadó lehetőséget ad Bérlőnek 1 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot 1 havi tényleges bérleti díjnak beszámítani.   IV.1. A bérleti szerződés megszűnésének napján a Bérlő köteles a Bérleményt átadáskori állapotnak megfelelően, saját ingóságaitól kiürítve, kitakarítva visszaszolgáltatni, a Bérlő az ingóságok vonatkozásában leltár felvételével köteles elszámolni. A szerződés megszűnésekor a fel nem használt kaució összege Bérlő részére visszajár. Felek rögzítik, hogy a kaució összegével a bérleti szerződés megszűnése esetén egymással elszámolnak. A kaucióból a szerződés megszűnése esetén bérbeadó levonhatja az esetlegesen elmaradt bérleti díjakat, az azok után számított késedelmi kamatot, valamint a bérleményben okozott kárt is. A fentiek után fennmaradó összeget bérlő részére bérbeadó elszámolás keretében köteles megfizetni. A Bérbeadó a kaució fel nem használt részét a bérleti jogviszony megszűnését követően 30 munkanapon belül köteles a Bérlőnek megfizetni a Bérlő által megadott folyószámlára. Ezt a felek írásban rögzítik.  

V. Kommunikáció   Szerződő felek rögzítik, hogy köztük a kölcsönösen elfogadott kommunikációs forma az elektronikus levél, magyar vagy angol nyelven, ahogy a Bérlő kéri. A másik félnek a szerződésben fent megjelölt email címére küldött közlés kézbesítettnek tekintendő. Email-címük megváltozását a felek késedelem nélkül kötelesek a másik féllel közölni. Ennek elmaradása vagy késedelme a mulasztó fél terhére esik.  

VI. Záró rendelkezések   Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a „Házirend”, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak. A szerződő felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogviták eldöntésére alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. A Díjtáblázat és a Házirend jelen megállapodás mellékletét képezik, annak elválaszthatatlan részei. A Bérlő kijelenti, hogy a mellékletek tartalmát megismerte, az abban foglaltakat elfogadta.   A felek jelen 11 oldalból és VI. számozott pontból álló szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
 
Budapest, 2020.
RENTAL AGREEMENT FOR THE USE OF ACCOMMODATION
entered into by and between              

Visit Group Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
address: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 2.
represented by: László Baranyai 
E-mail: info@visitkollegium.hu
Telephone: 0630/1851144  
hereinafter as Landlord  

and  

Name:
Address:
Place, date of birth:
Student card number: 
Passport number:
Telephone number:
E-mail:
College/University:  
hereinafter as Tenant  

at the place and on the date specified below, with regard to accommodation at Visit Kollégium, with the following terms and conditions:
For the purposes of this agreement:   Landlord: exclusive operator of the building at Vásárhelyi Pál utca 2., Budapest, district XI, on floors 1, 2, 3 and 4 of which accommodation units for 1, 2, 3, 4, 5, 6 persons have been established. The Landlord intends to utilise such accommodation units by renting them out to university and college students. The Landlord operates the building as accommodation for enrolled students. Tenant: student enrolled at a university or other institute of higher education. Accommodation unit: contains 1 bedroom and a separate bathroom used exclusively by the users of the accommodation unit, which can provide accommodation for 1, 2, 3 persons. Place: One place within the accommodation unit, together with the related equipment and services.     I. Subject and Rental Fee   I.1.) The Landlord shall hereby rent out to the Tenant the exclusive use of one place in in the building at Vásárhelyi Pál utca 2., Budapest, district XI (hereinafter: Accommodation), together with the shared use of other common rooms used also by other room-mates and the shared use of the common areas outside the accommodation unit, on an “as is” basis, together with all furnishings, for the mutually agreed rent. The rent for the place in a room number … is HUF huf/person/month, i.e.forint/person/month, which includes 5% VAT, all costs and expenses arising in connection with the use of the accommodation unit and the fee of all other services undertaken herein, but it does not include tourism tax (“IFA”), which is HUF 0 for students holding a student card. A student card, or if the student card has not yet been issued, a certificate of enrolment is necessary for exemption from paying tourism tax.  
I.1.a.)Preconditions of moving in: payment of the security deposit and the rent for the first month, signing this “Rental Agreement”, accepting to be bound by the provisions of the FEE CHART and the RULES OF CONDUCT and the listed documents at the latest when accepting the place.   I.2.)Method of paying the rent (in cash or bank card) and the security deposit: the rent, as specified in point I.1.), is payable in advance. The rent for the first month shall be paid on the day when this contract is signatured, the security deposit, the amount of which is specified in point IV, shall be paid before 5 working days from this contract entries into force either by wire transfer to account number 11794008-20549466 of the Landlord, held at OTP Bank or in cash or bank card at the office of the Accommodation during opening hours (specified in the Rules of Conduct). All further rent is payable until the 10th day of each month. The Landlord issues the invoice upon payment if the payment is in cash or bank card, or within 10 working days if the payment is made via wire transfer, which the Tenant bound to receive in the office of the accommodation (specified in the Rules of Conduct). If the Tenant does not pay the rent until the specified date, the Dormitory is entitled to charge 1000 HUF default interest on each day after the 10th until the Tenant does not pay it. This default interest is charged from the deposit payed when accepting the place. If the University recruiting the student has already received the security deposit from the Tenant, then the security deposit stipulated herein is transferred by the University to the Landlord.
I.2.a.) If the payment is happening by transfer, the announcement shall include a message stating the name of the tenant and the identification of the accommodation unit.
I.2.b.) If the payment of the Tenant is late and the full amount of the rent and the security deposit is not paid on time, the Tenant shall not be entitled to move in to the Accommodation until the rent is paid and this rental agreement enters into force only when the rent and the security deposit are paid.  

II. Term, Termination:  
II.1. The term hereof is from 1st of September, 2020 until 30th of June, 2021   The Landlord provides the use of the place specified in point I.1.) to the Tenant until the time in II.1., which can be modified with the mutual agreement of the parties as an amendment hereto.  
II.2.a.) The places are assigned (room arrangement) by the Landlord, taking into consideration the needs of the Tenant as far as possible. If any places are swapped within the Accommodation, the Tenants shall report this to the Landlord. The express permission of the Landlord is necessary for swapping places between Tenants.  
II.2.b.) The Tenant living at the Accommodation shall not provide his/her place and the related services to any other person, shall not be entitled to rent out his/her bed.  
II.3.) The parties agree that they enter into this agreement for the definite period specified in point II.1.). At the time of the termination hereof, the Tenant shall account for all items on the inventory contained in the record and shall provide reimbursement for anything missing.  
II.4.) When moving out, the Tenant shall hand back the accommodation unit to the Landlord as it was when received.  
II.5.) Termination  
II.5.a.)This agreement shall be terminated if the Tenant is no longer enrolled at a university or other higher education institute, which the Tenant shall report to the Landlord immediately.
II.5.b.)If the Tenant materially breaches his/her obligations hereunder, the norms of shared housing or the provisions of the Rules of Conduct of the Accommodation regarding fire protection, health and safety, work safety or smoking ban (together: due to breach of agreement), the Tenant shall be entitled to terminate this agreement with immediate effect. In this case, the Tenant shall vacate the Accommodation within 3 days and any rent paid for the ongoing month shall not be reimbursed.
II.5.c.) The Landlord is entitled to terminate this agreement with immediate effect if the Lessee, despite a written warning, breaches the agreement or any of the related legal regulations. No such warning is necessary if the breach is so significant that it would make the continuance of the agreement disproportionately difficult for the other party. In addition to the reasons listed above, the parties hereto shall also consider the following to be grounds for termination with immediate effect without any prior warning: The tenant is over 8 days late with the payment of the rent, the tenant uses the rented property in a way that does not conform to its proper use,the peace of the environment of the accommodation is disturbed, the rented property is remodelled or sublet without permission, any of the authority provisions regarding the operation of the rented property is breached, damage is caused deliberately, any criminal act is committed or any explosive, radioactive and extremely hazardous material or live animal is stored.  
II.5.d.) If the Lessee can not complete the contractual period and the moving out from the building before the expiration date and simultaneously terminates the contract, the Landlord shall be entitled to the sum of the deposit paid by the Tenant as a Caution money.  
III. The Rights and Obligations of the Parties  
III.1.) The use of the place includes the basic services (public utilities) related to the use of the room and all other services provided by the Landlord free of charge:   free use of all public utility services (water, sewage, electric power, heating)the use of one place within the accommodation unit, including the following equipment and furniture: one bed, table, chair, wardrobe and a set of bedlinen per studentthe use of the bathroom related to the accommodation unituse of the kitchen, refrigerator provided to and equipped for the communityfree internet usagewashing facilities (with the Tenant acquiring the necessary detergent) andusage of lifts  
III.2.) The Tenant shall [only] be entitled to use his/her own electronic equipment with the permission of the Landlord – except for personal computers, consumer electronics with a power rating of less than 200 W and lighting equipment furnished with light bulbs with a power rating of less than 100 W. When granting usage permission, the provisions regarding fire protection and health and safety must be taken into account. The use of electronic heaters, electronic stoves, immersion heaters and microwave ovens is strictly forbidden in the accommodation units!  
III.3.) The residents of each accommodation unit are jointly and severally liable for the state of the rooms and all related areas. When moving in, the equipment of the room is received with an inventory prepared (furniture, duvet, pillow, bedlinen, other items, etc.), and any and all missing or defective items in the room or in the related areas is to be notified immediately to the appointed, competent staff member of the Landlord.  Any modification of the rooms is only possible with the permission of the Landlord. The residents must continuously provide compensation for any damage caused during their residence and any missing objects must be replaced by them when moving out.  
III.4.) The landlord disallows the use of the accommodation unit for the tenant upon the termination hereof, taking over the key electrical door opener and thus the Landlord shall enter into possession of the room. During the term hereof, the Tenant shall be entitled to use and register the Accommodation as his/her place of residence.  
III.5.) The Tenant shall have full liability for damages for all damages caused to the Accommodation illegally. The Tenant shall provide full compensation for any damage occurred. The Tenant shall bear full liability for all items in the inventory (bedlinen, pillow, blanket, etc.) in his/her exclusive use, received with an itemised list or a certificate of receipt and with the obligation to account for the items or to return them. Such items shall include the key of the room and the electronic ID device of the gate opener. The Tenant shall reimburse the costs (HUF 5000/EUR 15) if the electronic ID device of the gate opener and the room key are lost, and HUF 3000/EUR 10) if only the key is lost.  
III.6.) The Landlord shall bear no financial liability for any loss of or damage to any items brought to, kept in or stored in the Accommodation, being in the personal use of the tenant. The Landlord shall also bear no financial liability for any damage caused to the property of the Tenants by any unavoidable reason beyond the control of the Accommodation (force majeure). The landlord requests the tenant not to keep more cash than EUR 200 in the rooms, but to place amounts higher than this in a bank. Laptops, items of significant value, important documents, securities, etc., bonds should not be stored at the Accommodation, this should be placed in the safe of the Accommodation or in a bank safe. The tenant acknowledges the above recommendation and agrees to act accordingly without any right to reimbursement of or compensation for damages if the above rule is breached.  
III.7.) The residents shall keep the accommodation unit and the related rooms clean and tidy. They shall also ensure that all trash is brought out from the accommodation unit to the bins located in the yard of Any and all extra costs arising due to failure to clean and any and all fines imposed by health authorities shall be borne by the Tenants living in the room. The Tenant shall comply with all provisions regarding health and safety, hygiene and epidemics, with special regard to the provisions regarding the prevention of infectious diseases and epidemics set forth in NM decree 18/1998. (VI. 3.) and other health care related legal regulations. Patients with any infectious diseases are not allowed to stay in the Accommodation.  The Tenant shall immediately remove any and all objects that are contaminated, that emit an irritating, strong, invasive smell, that pose a threat of infection, that are radioactive and that are banned by any other authority provision and bring it to the appropriate place, contained in the authority provisions. If the tenant breaches the above obligation or fails to eliminate the forbidden circumstances despite a warning, the landlord may terminate this agreement with immediate effect.  
III.8.) In special cases (e.g. minimising damages, preventing life threatening circumstances, etc.), the Landlord, accompanied by another person, may enter the residential rooms without any prior notification to the Tenant, even in the absence of the Tenant.  
III.9. a.)In addition to the above, as necessary, the person authorised by the Landlord may enter the residential rooms to verify proper use and for building maintenance and monitoring purposes (e.g. heating check and adjustment, check and setting of building machinery, repairs and maintenance, insecticide and pesticide etc.). If the Tenant is not in the room together with the person authorised by the Landlord, the authorised person may only enter the room accompanied by another staff member of the Landlord or by another Tenant.  
III.10.)The Tenant shall comply with the provisions of the Rules of Conduct of the Accommodation, with the valid health related provisions, with the fire protection and health and safety provisions of the Accommodation, and the rules regarding the smoking ban, which are displayed in the hall in writing, in English, Hungarian and German languages. By signing this agreement, the tenant undertakes to comply with these rules and states that he/she has read and become familiar with the rules of conduct, the fire protection and healthy and safety regulations and the provisions regarding the smoking ban. The tenant shall be liable for any damage or authority fine arising from any breach of the rules above.  
III.11.) The landlord hereby informs the tenant that a full video system operates in the entire area of the Accommodation – with the exception of the residential rooms and the bathrooms –, which stores the recorded video footage for one month. The footage may be released and viewed in accordance with human rights, civil rights (Civil Code) and criminal laws. Tenants may not receive a copy of the database and have no access to view the footage prepared by the system. The tenant provides copies or inspection if an official request is received from the authorities.  

IV. Security Deposit   The parties agree that with this agreement, a security deposit is payable, the amount of which shall equal the rent for 2 months, with the landlord being the mortgagee and the tenant the mortgagor. When the mortgagee becomes entitled to enforce the mortgage – in the case of a breach of agreement by the tenant, especially if the payment of the rent is delayed or if the tenant damages the rented property –, the mortgagee shall be entitled to use the security deposit with a unilateral statement sent to the mortgagor and since the ownership thereof has already been acquired, the obligation to provide the mortgagor with assets of the same type and same quantity as the security deposit received can be annulled. The landlord as mortgagee shall immediately settle accounts with the mortgagor (tenant) after the right to use the security deposit directly has been exercised. The tenant shall pay the security deposit to the landlord or the University concurrently with the signature hereof, or before with the University forwarding it to the Landlord within 10 days from the signature hereof. If the tenant breaches this agreement, especially if the payment of the rent is delayed or any damage is caused to the rented property, the landlord shall be entitled to seek reimbursement for its claims directly from the security deposit. If the landlord uses all or a part of the security deposit to fulfil its demand against the tenant, the tenant shall top up the security deposit to reach the amount stipulated herein within 15 days following the corresponding request from the landlord. In the lack thereof within the set deadline, the landlord shall be entitled to terminate this agreement in writing with immediate effect. The security deposit, if it has not been used, shall be returned to the tenant upon the termination hereof. Landlord permits the Tenant to use 1 month deposit as 1 month rental fee.  

V. Communication   The parties hereto state that they agree to use electronic mail either in Hungarian or in English, chosen by the Tenant, as means of communication. Any message sent to the email address of the other party specified above shall be considered as delivered. The parties shall inform each other immediately should their email address change. In the lack thereof, the person failing to provide the notification or to provide it on time shall be held liable.  

VI. Closing Provisions   In all matters not provided for herein, the provisions of the “Rules of Conduct” and of act V of the year 2013 on the Civil Code shall be applicable. For any any all legal disputes arising herefrom, the parties hereto stipulate the exclusive competence of the Central District Court of Buda. The Fee Chart and the Rules of Conduct, being attached hereto, form an integral part of this agreement. The Tenant states that he/she is familiar with the contents of the attachments and has accepted them as binding.   Having read and interpreted it, the parties hereby sign this agreement consisting of 11 pages and VI numbered headings, confirming it as fully identical to their will.
 
Budapest, …. (day) ………… (month) 2020
%d bloggers like this: