VISIT BLOG

Itt olvashatod friss híreinket
14 febr

Bérleti szerződés

BÉRLETI SZERZŐDÉS SZÁLLÁSHELY IGÉNYBEVÉTELÉRE
amely létrejött egyrészről
 
a Visit Group Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
cím: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 2.
cégjegyzékszám: 01-09-272041
adószám: 25384334-2-43
stat. szám: 25384334-5510-113-01
képviselő: Baranyai László ügyvezető önálló aláírási joggal 
e-mail: info@visitkollegium.hu
telefon: 06 30/185 11 44
 
mint Szolgáltató/Bérbeadó
 
valamint
 
Név: 
Cím:
Születési helye, ideje:
Szem.ig.szám:
Diákigazolvány száma: 
Állampolgárság:
Telefonszám:
E-mail:
Felsőoktatási intézmény:
Szak:
Tagozat:
 
mint szolgáltatást igénybe vevő, vendég, vagy a szolgáltatás időtartamára tekintettel bérlő, bérlő
 
között az alulírott napon és helyen, a Visit Kollégium elnevezésű szálláshelyen történő elhelyezésről az alábbi feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy a Budapesti, XI. ker. belterület 4428. hrsz. alatt felvett, természetben 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 2-4. sz. alatti ingatlan tulajdonosával, a REÁL HUNGARY Befektető és Szolgáltató Zrt.-vel kötött, 2016.09.01. napján kelt és 2017.08.25. napján módosított bérleti szerződés szerint a Szolgáltató az ingatlanból 612,21 m2 területet bérel. A bérelt terület, mint szálláshely befogadóképessége a felépítmény 1., 2., 3., 4. emeletén levő 1,2,3,4,5,6 személyes szobákra, a hozzájuk tartozó fürdőszobákkal, mint önállóan értékesíthető, egy, vagy több vendég elszállásolására alkalmas egységekre terjed ki.
 
2. Felek rögzítik azt is, hogy a Szolgáltató a társasági szerződésében felsorolt tevékenységek szerint jogosult a megjelölt terület szálláshelyként történő használatára szolgáltatására, kívülálló harmadik személy, mint szolgáltatást igénybe vevő részére.
Rögzítésre kerül felek között az is, hogy a szolgáltatás a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § 2. pontja szerint egyéb szálláshely szolgáltatásnak minősül. A szolgáltatás tárgyát képező helyiségek és ágyak és egyéb berendezési tárgyak mindenben megfelelnek a hivatkozott rendelet szerinti előírásoknak. Felek rögzítik, hogy az egy személyesnél nagyobb szobák esetében a jelen szerződés a meghatározott szobában levő meghatározott ágy, és ehhez kapcsolódó egyéb tárgyi eszközök, mint férőhely kizárólagos használatára, a hozzá tartozó fürdőszoba szobatársakkal közös használatára és a közös helyiségek közös használatára terjed ki.
  
3. Felek kijelentik, hogy a Szolgáltató befogadóképessége lehetővé teszi a jelen jogviszony létrehozását.
 
4.1. Felek a jelen szerződést a mai naptól számított 2020 Szeptember- 2021 Június időtartamra kötik meg, azzal, hogy az időtartam lejárta előtt legalább 30 munkanappal, közös megegyezéssel, írásban változatlan szerződési feltételek mellett jogosultak a jelen szerződést meghosszabbítani.
 
4.2. A férőhely bérleti díj x Ft/fő/hó,azaz, iksz Ft/fő/hó, amely tartalmazza a 5%-os ÁFÁ-t, a lakóegység használatával felmerülő rezsiköltségeket, valamint a jelen szerződésben vállalt egyéb szolgáltatások díját, de nem tartalmazza az IFA-t, amely diákigazolvánnyal rendelkező diákoknak 0 Ft. Az IFA mentesség igazolásához diákigazolvány, vagy a diákigazolvány kiállításáig hallgatói jogviszony igazolás szükséges.
 
5.1. A felek rögzítik, hogy a szálláshelyre való beköltözés feltételei a következők: a biztosíték, valamint az első havi bérleti díj megfizetése, a jelen „Szálláshely Szolgáltatási Szerződés” aláírása, a HÁZIRENDBEN foglaltak kötelező érvényű elfogadása, valamint a felsorolt dokumentumok aláírása legkésőbb a birtokba lépéskor.
 
5.2. A bérleti díj és a biztosíték megfizetésének módja: a 4.2. pontban meghatározott összegű bérleti díj előre fizetendő. Az első havi bérleti díjat a szerződés megkötésével egyidejűleg bankkártyás vagy készpénzes fizetés formájában, illetve a 8.1. pontban meghatározott összegű biztosítékot legkésőbb a bérleti szerződés aláírása előtti legfeljebb 5 munkanapon belül, a Bérbeadó OTP Banknál vezetett 11794008-20549466 sz. bankszámlájára, vagy a Szálláshely irodájában (a Házirendben megjelölt) időpontokban készpénzben vagy bankkártyával kell megfizetni. A további bérleti díjakat minden hónap 10. napjáig kell megfizetni. A Bérbeadó a számlát készpénzes vagy bankkártyás fizetés esetén fizetéskor, átutálás esetén 10 munkanapon belül állítja ki, melyet a bérlő köteles minden hónapban a Szálláshely kijelölt irodájában (a Házirendben megjelölt) átvenni. Amennyiben bérlő nem fizeti meg a bérleti díjat a kijelölt időpontig, Bérbadó jogosult 1000 forint késedelmi díjat felszámítani minden olyan napért 10-e után, amin nem fizeti meg azt. Ez a késedelmi díj a beköltözéskor befizetett biztosítékból kerül levonásra.
Abban az esetben, ha a hallgatót közvetítő Egyetem a Bérbeadó megbízása alapján már átvette a biztosíték összegét a Bérlőtől, a bérleti szerződés szerinti biztosíték összegét az Egyetem utalja át a Bérbeadó részére.
 
5.3. Bérleti díj átutalása esetén a közlemény rovatba a befizető nevét és a lakóegység számának megjelölését minden esetben fel kell tüntetni.
 
5.4. Amennyiben a Bérlő késedelembe esik, és nem fizeti meg határidőben a bérleti díj és a biztosíték teljes összegét, a bérleti díj megfizetésének időpontjáig nem jogosult beköltözni a Szálláshelyre, jelen bérleti szerződés csak a bérleti díj és a biztosíték megfizetésével egyidejűleg válik hatályossá.
 
6. A szerződés tartalma, megszűnése:
 
6.1. A Szálláshely férőhelyeit (a szobabeosztást) – lehetőség szerint a Bérlő igényeit figyelembe véve a Bérbeadó jelöli ki. A férőhelyek Szálláshelyen belüli cseréjét a Bérbeadónak a Bérlők kötelesek bejelenteni. A Bérlők közötti férőhelycserét a Bérbeadó külön engedélyhez köti.
 
6.2. A Szálláshelyen lakó Bérlő a férőhelyét és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat másnak nem adhatja át, ágybérleti jogviszonyt a férőhelyre nem létesíthet.
 
6.3. A szerződés megszűnésének időpontjában a Bérlőnek a jegyzőkönyvben felvett leltári tárgyakkal tételesen el kell számolnia, hiány esetén kártérítést kell fizetnie.
 
6.4. A Bérlőnek a kiköltözéskor a lakóegységet a beköltözéskor átvett állapotban kell a Bérbeadó számára átadnia.
 
6.5. Megszűnés
 
6.5.1. Jelen bérleti szerződés megszűnik, ha a Bérlő egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszonya megszűnik, ennek megtörténtét köteles a Bérlő a Bérbeadónak haladéktalanul bejelenteni.
6.5.2. Amennyiben a Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeivel vagy az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartást valósít meg, valamint súlyosan megsérti a Szálláshely Házirendjének tűz, balesetvédelmi, vagy munkavédelmi rendelkezéseit vagy dohányzás tilalmára vonatkozó rendelkezéseit (összefoglalóan szerződésszegés miatt), a Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Bérlőnek 3 napon belül el kell hagynia a Szálláshelyet, a már megkezdett hónap bérleti díja nem jár vissza.
6.5.3. Bérbeadót megilleti a rendkívüli felmondás joga, ha Bérlő a szerződést vagy a szerződéssel kapcsolatban a hatályos jogszabályokat írásbeli figyelmeztetés ellenére megszegi. Nem kell figyelmeztetésnek megelőzni a rendkívüli felmondást, ha a jogsértés olyan súlyú, hogy a szerződés fenntartását a másik félnek aránytalanul nehézzé tenné. Ilyen oknak tekintik a szerződő felek az előzőekben felsoroltakon túl és figyelmeztetés nélküli azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak van helye:
1)     A bérlő a bérleti díjjal 8 napot meghaladó fizetési késedelembe esik,
2)     a bérlő a rendeltetésszerű használattól eltérően használja a bérleményt,
3)     a szálláshely környezete nyugalmának megzavarására kerül sor,
4)     a bérlemény engedély nélküli átalakítására, vagy további albérletbe adására kerül sor,
5)     a bérlemény működésére vonatkozó hatósági előírások megszegése történik,
6)     szándékos rongálás, bűncselekmény okozása, robbanó vagy sugárzó fokozottan veszélyes anyag, élő állat tárolása történik.
 
6.5.5. Amennyiben Bérlő érdekkörében felmerült okból a jelen szerződésben foglalt időtartamot Bérlő teljesíteni nem tudja, valamint a lejárati idő előtt az épületből kiköltözik, ezzel egyidőben a szerződés automatikusan megszüntetésre kerül, Bérbeadót kárátalány jogcímén megilleti a Bérlő által megfizetett biztosíték teljes összege.
 
7. A felek jogai és kötelezettségei
 
7.1. Bérbeadó:
 
– a szálláshelynek meg kell felelni a hivatkozott Rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt követelményeknek
 
A férőhely használata magában foglalja a szoba használatával járó alapszolgáltatásokat (rezsi) és a Bérbeadó által térítésmentesen nyújtott egyéb szolgáltatásokat:
–        mindennemű közüzemi szolgáltatás (víz, csatorna, elektromos áram, fűtés) ingyenes használata
–        a lakóegységen belül egy férőhely korlátozás nélküli használata, amely a következő eszközöket, tárgyakat foglalja magában: hallgatónként egy ágy, asztal, szék, szekrény, egy garnitúra ágynemű huzattal
–        lakóegységhez tartozó fürdőszoba használata
–        közösség számára kialakított, berendezett konyha, hűtő használata
–        ingyenes internet használat
–        mosási lehetőség (amelyhez a szükséges tisztítószerekről a Bérlő gondoskodik) ill.
–        liftek használata
 
7.2. A Bérlő saját tulajdonú elektromos berendezéseinek üzemeltetésére – a személyi számítógép és a 200 W alatti teljesítményű szórakoztató elektronikai eszközök, valamint a 100 W alatti teljesítményű fogyasztókkal ellátott világító eszközök kivételével – a Bérbeadó engedélyével jogosult. A használat engedélyezésekor figyelembe kell venni a tűz-, a baleset- és érintésvédelmi előírásokat. Hősugárzó, rezsó és merülőforraló, valamint mikrohullámú sütő üzemeltetése a lakóegységekben szigorúan tilos!
 
7.3. A lakóegységek lakói a szobák és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek állapotáért egyetemlegesen felelősek. Beköltözéskor a szoba tartozékait (bútorok, paplan, párna, ágynemű és egyéb használati eszközök, stb.) a Bérbeadótól leltár szerint átveszik, illetve a szoba és tartozékainak esetleges hiányait, hibáit azonnal jelzik a Bérbeadó által kijelölt illetékes alkalmazottjának. Az átvett szobákban bármiféle átalakítás csak a Bérbeadó hozzájárulásával végezhető. A bentlakás alatt keletkezett károkat az ott lakóknak folyamatosan meg kell téríteniük, az esetleges hiányokat pedig legkésőbb a kiköltözéskor pótolniuk kell.
 
7.4. A bérlő részére a lakóegység használatát a bérbeadó a bérleti jogviszony megszűnésekor megszünteti, a kulcsot és kapunyitó elektromos azonosítóját magához veszi, egyben a szoba birtokába ezzel a Bérbeadó kerül. A Bérlő a szerződés hatálya alatt jogosult a Szálláshelyet tartózkodási helyeként feltüntetni, és tartózkodási helyként megjelölni.
 
7.5. A Bérlő a Szálláshelynek jogellenesen okozott károkért kártérítési felelősséggel tartozik. A bekövetkezett károkozás esetén a Bérlő a teljes kárt köteles megtéríteni. A Bérlő által jegyzéken vagy átvételi elismervényen elszámolási vagy visszaszolgáltatási kötelezettséggel átvett, kizárólagosan használt, kezelt leltári tárgyakért (ágynemű, párnak, takaró, stb.) a Bérlő teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik. Ilyen leltári tárgynak kell tekinteni a szobakulcsot, és a kapunyitó elektromos azonosítóját. A kulcs és a kapunyitó elektromos azonosítójának elvesztése esetén az önköltségi árat (5.000 Ft/15 euró), míg a szobakulcs elvesztése esetén 3000 ft-ot/10 eurót köteles a Bérlő megtéríteni a Bérbeadónak.
 
7.6. A Szálláshelyre behozott, tartott vagy tárolt bérlői személyes használatban lévő dolgok eltűnéséért, megrongálódásáért a Bérbeadó anyagi felelősséget nem vállal. Úgyszintén nem terheli anyagi felelősség a Bérbeadót olyan a Bérlők tulajdonában keletkezett károkért, amelyeket a Szálláshely működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idéz elő (vis maior). A bérbeadó felhívja a bérbe vevő figyelmét, hogy a szobákban 200 eurónál nagyobb készpénzösszeget ne tartson, ezt meghaladó anyagi forrásait bankszámlán helyezze el. Az ékszereket, laptopot, jelentős értékeket, fontos iratokat, értékpapírokat stb., fizetési helyettesítőket a Szálláshelyen ne tároljon, azt a Szálláshely értékmegőrzőjében, vagy bankszéfben helyezze el. A bérlő a fenti felhívást tudomásul veszi, kijelenti, hogy ennek megfelelően jár el, a szabály megszegése esetén semmiféle anyagi kártérítésre vagy megtérítésre nem tart igényt.
 
 
7.7. A lakóegységeket és a hozzájuk kapcsolódó helyiségeket a lakók kötelesek tisztán tartani. Kötelesek gondoskodni a lakóegységekből származó szemétnek az épület udvarán található hulladéktároló edényekbe kihordásáról is. A takarítás elmulasztásából származó többletkiadások, illetve közegészségügyi hatósági bírságok a szobában lakó Bérlőket terhelik. A Bérlő köteles betartani az egészségügyi, higiénés, ill. járványügyi előírásokat, különös tekintettel a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben, ill. egyéb egészségügyi jogszabályban a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében rögzített előírásokra. Fertőző beteg a Szálláshely területén nem tartózkodhat. A Bérlő köteles a szennyezett, kellemetlen, erős, penetráns szagú, fertőzésveszéllyel bíró, sugárzó, és minden egyéb hatósági előírásba ütköző tárgyat a szálláshely területéről azonnal a megfelelő helyre vinni, melyet a hatósági előírások tartalmaznak. A bérlő amennyiben a fenti kötelezettségét megszegi, ill. a tiltott körülményeket felszólítás ellenére sem szüntetni meg, a bérbeadó részéről azonnali felmondásnak van helye.
 
7.8. A Bérbeadó megbízottja különleges esetekben (pl. kárenyhítés, életveszély elhárítása, stb.) a Bérlő előzetes értesítése nélkül, a Bérlő távollétében is, másodmagával bemehet a lakószobákba.
 
7.9. A fentieken kívül a Bérbeadó megbízottja a rendeltetésszerű használat ellenőrzése végett, karbantartási és épület-felügyeleti okokból (pl. fűtésellenőrzés és -állítás, épületgépészeti berendezések ellenőrzése, beszabályozása, javítási és karbantartási munkák, rovar- és kártevő-mentesítés stb.) szükség szerint bemehet a lakószobákba. Amennyiben a Bérlő az Bérbeadó megbízottja tevékenységének időpontjában nincsen a szobában, a Bérbeadó megbízottja csak a Bérbeadó egy másik dolgozója vagy másik Bérlő jelenlétében mehet be a szobába.
 
7.10. A Bérlő köteles betartani a Szálláshely hatályos Házirendjének szabályait, az érvényes közegészségügyi előírásokat, valamint a Szálláshely tűz- és munkavédelmi, balesetvédelmi előírásait, a dohányzás tilalmára vonatkozó szabályait, mely a szálló előterében, írott formában, angol, magyar és német nyelven kifüggesztésre került. Ez utóbbi szabályok betartására a bérlő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal, kijelenti, hogy a recepción házirendet, tűz-, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzatot, illetőleg a dohányzással kapcsolatos előírásokat részletesen tanulmányozta, és azt megismerte. A fenti szabályok megszegéséből eredő minden kár, hatósági bírság a bérlőt terheli.
 
7.11. A bérbeadó tájékoztatja a bérlőt, hogy a Szálláshely teljes területén biztonságtechnikai okból – a lakószobákat és a fürdőszobákat kivéve – komplett kiépített videó rendszer működik, mely a felvételeket egy heti időtartamra tárolja. A felvételek kiadására és megtekintésére a személyiségi jogok, ill. a hatályos civiljogi (Ptk.) ill. büntetőjogi szabályok és a GDPR irányadóak. 
 
 
8. Biztosíték kikötése
 
8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés biztosítására 2 havi bérleti díjnak megfelelő biztosítékot kötnek ki.
 
8.1.1. A biztosíték előszerződés esetén való megfizetésére a bérbeadó (szálláshely szolgáltató) részére és letétként kezelésre, valamint az általa történő felhasználásra az előszerződésben foglaltak az irányadók.
 
8.1.2. Arra az esetre, ha a biztosíték letétele a bérbeadónál nem az előszerződés megkötésekor történik meg, hanem a jelen szálláshely szolgáltatói szerződés megkötésekor, úgy felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:343. § szabályai megfelelő alkalmazásával a  bérbeadó a nála biztosítékképpen letett pénzösszeget, amennyiben bérlő (vendég) valamennyi jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségének hiánytalanul eleget tett, és a köztük fennálló jogviszony utolsó napján a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő állapotban a bérbeadó részére birtokba bocsátotta az általa használt férőhelyet, úgy a bérlet megszűnésének napjától számított 30 napon belül a biztosíték teljes összegét köteles a bérbeadó a bérlő által megadott bankszámlára átutalni.
 
8.1.3. Amennyiben a bérlő az utolsó havi bérleti díjat a biztosíték terhére kívánja megfizetni a bérbeadó részére, úgy erre a bérbeadó lehetőséget nyújt, az utolsó havi bérleti díjnak a bérleti jogviszony megszűnése napján történő, biztosítékból való levonással, de csak abban az esetben, ha a bérlőnek sem egyéb tartozása, sem kártérítés jogcímén való teljesítési kötelezettsége nem áll fent a bérbeadóval szemben.
 
8.1.4. Amennyiben a bérlőnek bármely, jelen szerződés szerinti jogcímen vagy kártérítés jogcímén teljesítési kötelezettsége áll fent a bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérbeadó felé, úgy a biztosíték összegéből a bérbeadó jogosult a bérlői tartozás teljes összegének levonására, és csak az esetleges maradványösszeget kell átutalnia a bérlő részére. Amennyiben a biztosíték teljes összege a bérbeadó által a bérlői tartozások rendezésére levonásra került, úgy a bérbeadónak nincs a biztosíték összege vonatkozásában visszafizetési kötelezettsége a bérlő részére.
 
8.1.5. A fentiekben a 8.1.2., 8.1.3. ,8.1.4., pontban rögzítettek alkalmazandók a biztosíték letétele, felhasználása vonatkozásában, ha létrejön a végleges szerződés,- akár előszerződés megkötésekor, akár végleges szerződés megkötésekor történik meg a biztosíték megfizetése a bérbeadó részére, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a bérleti jogviszony időtartama alatt a bérbeadó a bérlő bármilyen jogcímen fennálló tartozása miatt kénytelen a biztosíték összegét egészen, vagy részben felhasználni, úgy a bérlő köteles annak kiegészítésére az eredeti összegre a bérbeadó felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül.
Amennyiben a biztosíték kiegészítése a bérlő részéről a megadott határidőben nem történik meg, úgy a bérbeadó a jelen szerződésben foglaltak szerint élhet az rendkívüli felmondás jogával.
 
8.2. A bérleti szerződés megszűnésének napján a Bérlő köteles a Bérleményt átadáskori állapotnak megfelelően, saját ingóságaitól kiürítve, kitakarítva visszaszolgáltatni, a Bérlő az ingóságok vonatkozásában leltár felvételével köteles elszámolni.
 
9. Kommunikáció
 
Szerződő felek rögzítik, hogy köztük a kölcsönösen elfogadott kommunikációs forma az elektronikus levél, magyar vagy angol nyelven, ahogy a Bérlő kéri. A másik félnek a szerződésben fent megjelölt email címére küldött közlés kézbesítettnek tekintendő. Email-címük megváltozását a felek késedelem nélkül kötelesek a másik féllel közölni. Ennek elmaradása vagy késedelme a mulasztó fél terhére esik.
 
 
10. Záró rendelkezések
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a „Házirend”, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. valamint a 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.
 
A Díjtáblázat és a Házirend jelen megállapodás mellékletét képezik, annak elválaszthatatlan részei. A Bérlő kijelenti, hogy a mellékletek tartalmát megismerte, az abban foglaltakat elfogadta. 
 
A felek jelen 12 oldalból és 10. számozott pontból álló szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
 
Budapest, 2020.
RENTAL AGREEMENT FOR THE USE OF ACCOMMODATION
Visit Group Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
addr 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 2.
comp. reg. nr. 01-09-272041
tax nr. 25384334-2-43
stat. nr. 25384334-5510-113-01
represented by: Baranyai László executive w/ the right to sign independently 
e-mail: info@visitkollegium.hu
telephone: 06 30/185 11 44
 
hereinafter as Service Provider/Landlord
 
and
 
Name:
Address:
Place, date of birth:
Passport number:
Student card number:
Nationality:
 
Telephone number:
E-mail:
University:
 
 
hereinafter as the user of the service, guest or tenant with regard to the duration of the service, tenant, lessee
 
at the place and on the date specified below, with regard to accommodation at Visit Kollégium, with the following terms and conditions:
1. Parties states that the Service Provider renting 612,21 m2 area in the building in the XI. district, Budapest, registered on 4428 parcel nr., registered on 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál street 2-4 from REÁL HUNGARY Investor and Service Provider Zrt. The agreement was signed on 01.09.2016 and it has been modified on 28.08.2017. The rented area and the capacity of the accommodation placed on the 1st, 2nd, 3rd and 4th floors with 1,2,3,4,5,6 beded rooms with the bathrooms belongs to them are units that can be sold independently to accommodate on or more guests.
 
2. Parties also states that the Service Provider has the right to use the mentioned area as accommodation for an outsider third person who resort the service, as it is recorded in the corporate agreement. Shall the parties also states that the service is registered as other accommodation services according to the point in the Government Decree 239/2009. (X.20.) (hereinafter: Decree) 2. § 2. The rooms and beds with other furnishings that are the object of the service are serve all the actual requirement of regulation. Parties states that this agreement covers the place as the beds and the furnishing belongs to the rooms are for exclusive use but the bathroom belongs to the room and the common areas are for shared use with the room and house mate(s). This is for the rooms with capacity of more than one person.
 
3. Parties states that the capacity of the building allows the substantiation of this contractual relationship.
 
4.1. Parties concluding this contract for the following 2020 September- 2021 June period. If they wisht to extend this agreement, parties must make a written statement with common agreement for a new contract with no amandments, at least 30 days before expiration.
 
4.2. The rent for the place is x  huf/person/month, i.e. ex forint/person/month, which includes 5% VAT, all costs and expenses arising in connection with the use of the accommodation unit and the fee of all other services undertaken herein, but it does not include tourism tax, which is HUF 0 for students holding a student card. A student card, or if the student card has not yet been issued, a certificate of enrolment is necessary for exemption from paying it.
 
5.1 Preconditions of moving in: payment of the deposit and the rental fee for the first month, signing this „Rental Agreement for the use of accomodation”, accepting to be bound by the provisions of the RULES OF CONDUCT / HOUSE RULES and the listed documents at the latest when it entries into force.
 
5.2. Method of paying the rental fee and the deposit: the rent, as specified in point 4.2., is payable in advance. The rental fee for the first month shall be paid with cash or by card on the day when this contract is signatured. The deposit, the amount of which is specified in point 8.1., shall be paid before 5 working days at the latest from this contract entries into force either via wire transfer to account number 11794008-20549466 of the Landlord, held at OTP Bank or with cash or by debit card at the office of the Accommodation in the  opening hours (specified in the Rules of Conduct). All further rental fee is payable until the 10th of each month. The Service Provider issues the invoice upon payment with cash or by card, or within 10 working days if the payment is made via wire transfer, which the Tenant bound to receive in the office of the accommodation (specified in the Rules of Conduct). If the Tenant does not pay the rental fee until the specified date, the Dormitory is entitled to charge 1000 HUF default interest on each day after the 10th until the Tenant does not pay it. This is going to be charged from the deposit payed when accepting the place.
If the University recruiting the student has already received the deposit from the Tenant, the amount has to be transferred from the bank account of University to the account of the Service Provider.
 
5.3. If the transaction is made via wire transfer, the announcement shall include a message stating the name of the tenant and the identification of the accommodation unit.
 
5.4. If the payment is late and the full amount of the rental fee and the deposit are not paid in time, the Tenant shall not be entitled to move in to the Accommodation until the full amount is paid. This rental agreement enters into force only when the rental fee and the deposit are paid in full.

6. Term, Termination:
 
6.1. The places are assigned (room arrangement) by the Service Provider, taking into consideration the needs of the Tenant as far as possible. If any places are swapped within the Accommodation, the Tenants shall report this to the Landlord. The express permission of the Landlord is necessary for swapping places between Tenants.
 
6.2. The Tenant living at the Accommodation shall not provide his/her place and the related services to any other person, shall not be entitled to rent out his/her bed.
 
6.3. At the time of the termination hereof, the Tenant shall account for all items on the room report contained in the record and shall provide reimbursement for anything missing.
 
6.4. When moving out, the Tenant shall hand back the accommodation unit to the Landlord as it was when received.
 
6.5. Termination
 
6.5.1. This agreement shall be terminated if the Tenant is no longer enrolled at a university or other higher education institute, which the Tenant shall report to the Landlord immediately.
6.5.2. If the Tenant materially breaches his/her obligations hereunder, the norms of shared housing or the provisions of the Rules of Conduct of the Accommodation regarding fire protection, health and safety, work safety or smoking ban (together: due to breach of agreement), the Tenant shall be entitled to terminate this agreement with immediate effect. In this case, the Tenant shall vacate the Accommodation within 3 days and any rent paid for the ongoing month shall not be reimbursed.
  
6.5.4. The Landlord is entitled to terminate this agreement with immediate effect if the Lessee, despite a written warning, breaches the agreement or any of the related legal regulations. No such warning is necessary if the breach is so significant that it would make the continuance of the agreement disproportionately difficult for the other party. In addition to the reasons listed above, the parties hereto shall also consider the following to be grounds for termination with immediate effect without any prior warning:
1) The tenant is over 8 days late with the payment of the rent,
2) the tenant uses the rented property in a way that does not conform to its proper use,
3) nthe peace of the environment of the accommodation is disturbed,
4) the rented property is remodelled or sublet without permission,
5) any of the authority provisions regarding the operation of the rented property is breached,
6) damage is caused deliberately, any criminal act is committed or any explosive, radioactive and extremely hazardous material or live animal is stored. 
 
6.5.5. If the Lessee can not complete the contractual period and the moving out from the building before the expiration date and simultaneously terminates the contract, the Landlord shall be entitled to keep the sum of the deposit paid by the Tenant as a claim for the damages the Tenant made with their action.
 
7. The Rights and Obligations of the Parties
 
7.1. Service Provider:
 
– the accomodation shall comply to requirements listed in the nr. 1st Regulation
 
The use of the place includes the basic services (public utilities) related to the use of the room and all other services provided by the Landlord free of charge:
–        free use of all public utility services (water, sewage, electric power, heating)
–        the use of one place within the accommodation unit, including the following equipment and furniture: one bed, table, chair, wardrobe and a set of bedlinen for each student
–        the use of the bathroom belongs to the accommodation unit
–        use of the kitchen, refrigerator provided to and equipped for the community
–        free use of internet
–        washing facilities (with the Tenant acquiring the necessary detergent) and
–        use of elevators
 
7.2. The Tenant shall [only] be entitled to use their own electronic equipment with the permission of the Landlord – except for personal computers, consumer electronics with a power rating of less than 200 W and lighting equipment furnished with light bulbs with a power rating of less than 100 W. When granting for permission, the provisions regarding fire protection and health and safety must be taken into account. The use of electronic heaters, electronic stoves, immersion heaters and microwave ovens is strictly forbidden in the accommodation units!
 
7.3. The residents of each accommodation unit are jointly and severally liable for the state of the rooms and all related areas. The equipment of the room is received with an inventory prepared (furniture, duvet, pillow, bedlinen, other items, etc.), and any and all missing or defective items in the room or in the related areas is to be notified immediately to the appointed, competent staff member of the Landlord.  Any modification of the rooms is only possible with the permission of the Landlord. The residents must continuously provide compensation for any damage caused during their residence and any missing objects must be replaced by them when moving out.
 
7.4. The landlord disallows the use of the accommodation unit for the tenant upon the termination hereof, taking over the key electrical door opener and thus the Landlord shall enter into possession of the room. During the term hereof, the Tenant shall be entitled to use and register the Accommodation as his/her place of residence.
 
7.5. The Tenant shall have full liability for damages for all damages caused to the Accommodation illegally. The Tenant shall provide full compensation for any damage occurred. The Tenant shall bear full liability for all items in the inventory (bedlinen, pillow, blanket, etc.) in his/her exclusive use, received with an itemised list or a certificate of receipt and with the obligation to account for the items or to return them. Such items shall include the key of the room and the electronic ID device of the gate opener. The Tenant shall reimburse the costs (HUF 5000/EUR 15) if the electronic ID device of the gate opener and the room key are lost, and HUF 3000/EUR 10) if only the key is lost.
 
7.6. The Landlord shall bear no financial liability for any loss of or damage to any items brought to, kept in or stored in the Accommodation, being in the personal use of the tenant. The Landlord shall also bear no financial liability for any damage caused to the property of the Tenants by any unavoidable reason beyond the control of the Accommodation (force majeure). The landlord requests the tenant not to keep more cash than EUR 200 in the rooms, but to place amounts higher than this in a bank. Laptops, items of significant value, important documents, securities, etc., bonds should not be stored at the Accommodation, this should be placed in the safe of the Accommodation or in a bank safe. The tenant acknowledges the above recommendation and agrees to act accordingly without any right to reimbursement of or compensation for damages if the above rule is breached.
 
7.7. The residents shall keep the accommodation unit and the related rooms clean and tidy. They shall also ensure that all trash is brought out from the accommodation unit to the bins located in the yard of Any and all extra costs arising due to failure to clean and any and all fines imposed by health authorities shall be borne by the Tenants living in the room. The Tenant shall comply with all provisions regarding health and safety, hygiene and epidemics, with special regard to the provisions regarding the prevention of infectious diseases and epidemics set forth in NM decree 18/1998. (VI. 3.) and other health care related legal regulations. Patients with any infectious diseases are not allowed to stay in the Accommodation.  The Tenant shall immediately remove any and all objects that are contaminated, that emit an irritating, strong, invasive smell, that pose a threat of infection, that are radioactive and that are banned by any other authority provision and bring it to the appropriate place, contained in the authority provisions. If the tenant breaches the above obligation or fails to eliminate the forbidden circumstances despite a warning, the landlord may terminate this agreement with immediate effect.
 
7.8. In special cases (e.g. minimising damages, preventing life threatening circumstances, etc.), the Landlord, accompanied by another person, may enter the residential rooms without any prior notification to the Tenant, even in the absence of the Tenant.
 
7.9. In addition to the above, as necessary, the person authorised by the Landlord may enter the residential rooms to verify proper use and for building maintenance and monitoring purposes (e.g. heating check and adjustment, check and setting of building machinery, repairs and maintenance, insecticide and pesticide etc.). If the Tenant is not in the room together with the person authorised by the Landlord, the authorised person may only enter the room accompanied by another staff member of the Landlord or by another Tenant.
 
7.10. The Tenant shall comply with the provisions of the Rules of Conduct of the Accommodation, with the valid health related provisions, with the fire protection and health and safety provisions of the Accommodation, and the rules regarding the smoking ban, which are displayed in the hall in writing, in English, Hungarian and German languages. By signing this agreement, the tenant undertakes to comply with these rules and states that he/she has read and become familiar with the rules of conduct, the fire protection and healthy and safety regulations and the provisions regarding the smoking ban. The tenant shall be liable for any damage or authority fine arising from any breach of the rules above.
 
7.11. The landlord hereby informs the tenant that a full video system operates in the entire area of the Accommodation – with the exception of the residential rooms and the bathrooms –, which stores the recorded video footage for 7 days. The footage may be released and viewed in accordance with human rights, civil rights (Civil Code) and criminal laws and GDPR.

8. Security Deposit
 
8.1. Parties agree in a deposit amount that is equal with 2 month rental fee to secure this contract.
 
8.1.1. The secure shall be paid with a pre-contract. It is treated as a deposit and it is for the Landlord/Service Provider. The use of the deposit belongs tot he Landlord’s provisions.

8.1.2 In that case if the security deposit is not lodged with the lessor at the time of the conclusion of the pre-contract, but at the time of the conclusion of the service contract for this accommodation provider, the parties state that, in accordance with the rules of § 6:343 Civil Code (PTK), the lessor has provided the amount of money lodged with him as collateral, provided that the lessee (guest) has fully complied with all his obligations under this contract and has provided the lessor with the space he uses in accordance with this agreement on the last day of the legal relationship between them, within 30 days of the date of termination of the lease, the full amount of the security shall be transferred by the lessor to the bank account provided by the lessee.

8.1.3 If the lessee wishes to pay the last monthly rent to the lessor from the security deposit, the lessor shall provide the possibility to do so, by deducting the last monthly rent from the security on the date of termination of the rental relationship, but only if the lessee has no other debt or obligation to comply with it on the basis of compensation.

8.1.4 If the lessee has any obligation to comply with the rental obligation to the lessor on the date of termination of the rental relationship on any title or compensation under this contract, the lessor shall be entitled to deduct the total amount of the tenant’s debt from the amount of the security and shall only transfer any residual amount to the lessee. Where the total amount of the security has been deducted by the lessor to settle the tenant’s debts, the lessor shall not be required to repay the lessee in respect of the amount of the security deposit.
 
8.1.5 As set out in the above points 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 the security shall apply in respect of the deposit and use of the security, if the final contract is concluded, whether at the time of the conclusion of the pre-contract or at the time of the conclusion of a final contract, with the addition that, if, during the duration of the rental relationship, the lessor is forced to use the amount of the security in whole or in part due to any outstanding debt of the lessee, the lessee is obliged to supplement it to the original amount within 8 days of receipt of the lessor’s request.
If the security is not supplemented by the lessee within the specified time limit, the lessor may make use of the right of extraordinary termination as provided for in this contract.

8.2 On the day of termination of the rental agreement, the Renter is obliged to return the Rental Property according to the state of the transfer, empty of his own movable property and cleaned, and the Renter is obliged to account for the taking of an inventory of the movable property.
 
 
9. Communication
 
The parties hereto state that they agree to use electronic mail either in Hungarian or in English, chosen by the Tenant, as means of communication. Any message sent to the email address of the other party specified above shall be considered as delivered. The parties shall inform each other immediately should their email address change. In the lack thereof, the person failing to provide the notification or to provide it on time shall be held liable.
 
10. Closing Provisions
 
In all matters not provided for herein, the provisions of the „Rules of Conduct” and of act V of the year 2013 on the Civil Code shall be applicable. For any any all legal disputes arising herefrom, the parties hereto stipulate the exclusive competence of the Central District Court of Buda.
 
The Fee Chart and the Rules of Conduct, being attached hereto, form an integral part of this agreement. The Tenant states that he/she is familiar with the contents of the attachments and has accepted them as binding.
 
Having read and interpreted it, the parties hereby sign this agreement consisting of 12 pages and 10 numbered headings, confirming it as fully identical to their will.
 
Budapest, …. (day) ………… (month) 2020